ReklamaA1 - Sailing Machine

Drogowcy przedstawiają stan inwestycji na Mazurach

Inwestycje18 listopada 2020, 8:38
Drogowcy przedstawiają stan inwestycji na Mazurach
 fot. mazury24.eu

GDDKiA przygotowuje dwa duże projekty inwestycyjne dotyczące ciągów komunikacyjnych północnej Polski. Są to prace nad dokumentacją dróg ekspresowych S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk i S5 Ostróda - Nowe Marzy. Drogowcy zaprezentowali właśnie aktualny stan zaawansowania obu projektów.

S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S16 ma być złożony w 2021 roku

20 października br. został zatwierdzony protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w sprawie przyjęcia Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R etap I) dla budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla tej inwestycji. Pierwotnie planowano złożyć ten wniosek jeszcze w październiku, jednak konieczność wprowadzenia w materiałach do wniosku o DŚU korekt wynikających z uwag zawartych w protokole KOPI przesuwa ten termin na początek przyszłego roku.

Rekomendowany wariant

Komisja postanowiła przyjąć przedłożoną dokumentację oraz zarekomendować do realizacji wariant B. Uzyskał on najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości 77,47 km.

Co zawiera wniosek o DŚU?

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej) zostanie dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko. W tym opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S16 na jakość wód i powietrza oraz w zakresie hałasu, a także zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały w raporcie proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp.  Na podstawie tego raportu zostanie przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ocena oddziaływania na środowisko.

Szczegółowy projekt techniczny kolejnym etapem

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji środowiskowej oznacza możliwość realizacji drogi w przebiegu wnioskowanym przez inwestora, przy zachowaniu uwarunkowań w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a następnie eksploatacji. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego realizowanego jako II etap rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R etap II).

Projekt techniczny zawiera rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonywane są także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy. 

S5 Ostróda - Nowe Marzy

Studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn - Ełk) a S5 (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław).

Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz dogodne połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem i Wrocławiem. Zanim nastąpi realizacja odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze.

Rozpoczęto od studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace są już zakończone. Studium korytarzowe jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, którego celem jest wybór wariantu inwestycyjnego, tj. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Cztery korytarze S5

W Studium korytarzowym wskazano do dalszych analiz cztery korytarze o szerokości kilku kilometrów.

Drogowcy przedstawiają stan inwestycji na Mazurach

Korytarz 1 (różowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w nowoprojektowanym węźle Sarnowo.

Korytarz 2 (zielony)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki. Jego długość to 90,9 km i również przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,2 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz.

Korytarz 3 (niebieski)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, grudziądzki oraz miasto Grudziądz. Jego długość to 86,9 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz.

Korytarz 4 (brązowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 7,2 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Nowe Marzy.

Korytarz 4 - alternatywne zakończenie Korytarza 4 w węźle Warlubie

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 99,3 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6,8 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Warlubie.

Efekty prac nad studium korytarzowym zaprezentowano zainteresowanym samorządom na spotkaniu 7 października br. Do 7 listopada mogły one przekazywać nam swoje uwagi i opinie na temat prezentowanych korytarzy. Zebrane stanowiska samorządów wraz z opinią GDDKiA przekazana zostanie w najbliższym czasie autorom opracowania. Po uzyskaniu akceptacji dla konkretnego korytarza oraz zapewnieniu finansowania, będzie można ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i kontynuować prace.

Program budowy 100 obwodnic

Drogowcy przedstawiają stan inwestycji na Mazurach

Na Warmii i Mazurach w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic przygotowywanych jest pięć inwestycji. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Cztery z tych zadań znajduje się w fazie przygotowawczej. Dla obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskano w październiku br. decyzję środowiskową.

Oznacza to, że będzie można przystąpić teraz do prac nad II etapem STEŚ-R. Po unieważnieniu przetargów na dokumentację obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza do Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęły żadne odwołania. Przygotowywane są teraz kolejne przetargi na dokumentację dla tych zadań. Opracowano już materiały przetargowe i po uzgodnieniu warunków i kryteriów ponownie zostaną ogłoszone przetargi.

Inne zadania w przygotowaniu

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się również zadania w zakresie modernizacji istniejącej sieci drogowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 tony na oś.

Rozbudowa drogi krajowej nr 65

Inwestycja polega na rozbudowie siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km. Celem inwestycji jest dostosowanie nawierzchni drogi do nośności 11,5 t/oś oraz poprawa bezpieczeństwa. Przygotowujemy dokumentację dla następujących odcinków:

 • drogowe przejście graniczne Gołdap - początek obwodnicy Gołdapi,
 • Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka,
 • Olecko - Gąski,
 • Gąski - Ełk,
 • droga krajowa nr 65 w Ełku na ul. Przemysłowej i ul. Grajewskiej,
 • Ełk - Nowa Wieś Ełcka,
 • Nowa Wieś Ełcka - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przebudowa skrzyżowań na ronda

W celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu przygotowano przebudowę trzech skrzyżowań na ronda.

Są to: skrzyżowanie obwodnicy Olecka (DK65) z drogą wojewódzką nr 655 skrzyżowanie drogi krajowej nr 51 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Dywity, skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Rożental.  Dla rond w Olecku i Rożentalu przygotowywane są obecnie projekty budowlane i wykonawcze. Natomiast dokumentacja projektowa ronda koło Dywit jest na ukończeniu.

GDDKiA złożyła już wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przetarg na budowę drogowcy chcę ogłosić w lutym 2021 roku.

źródło: GDDKiA 

ReklamaC1 - MotoX

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - system czarterów