ReklamaA1 - Gertis

Pierwszy krok do połączenia Ostródy z Wrocławiem ekspresową S5

Inwestycje8 października 2020, 10:18Komentarzy: 3
Pierwszy krok do połączenia Ostródy z Wrocławiem ekspresową S5
 fot. GDDKiA Olsztyn

Dokumentacja przygotowana na etapie Studium Korytarzowego (SK) pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac nad przygotowaniem inwestycji drogi ekspresowej S5 od Ostródy do Nowych Marz. Zanim do tego dojdzie, czekają nas konsultacje, rozmowy i udział społeczeństwa w dokonaniu optymalnego wyboru. 

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i jest kluczowa dla decyzji o prowadzeniu dalszych prac. 

W 2020 r. zakończyliśmy I etap, czyli Studium Korytarzowe. Po uzyskaniu akceptacji dla konkretnego korytarza lub wersji powstałej z kilku z nich, oraz zapewnieniu finansowania, będziemy mogli ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji i kontynuować nasze prace. Później kolejne etapy przygotowania inwestycji i realizacji - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Na obecnym etapie są to jedynie korytarze a nie konkretne przebiegi, warianty. Analiza dotycząca na przykład lokalizacji konkretnych węzłów, będzie miała miejsce na późniejszych etapach przygotowania inwestycji.

S5 pomostem między A1 i S7 

Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn - Ełk) a S5 (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław). Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz nowe połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem. 

3 województwa, 14 powiatów, 53 gminy… już po analizie 

Obszar przeszło 8 tys. km² (3 województwa, 14 powiatów, 53 gminy) charakteryzujący się słabym zagospodarowaniem terenu, licznymi jeziorami i ciekami wodnymi i obszarami cennymi przyrodniczo poddaliśmy szerokiej analizie. Wszystko pod kątem istniejących uwarunkowań nie tylko środowiskowych, ale społecznych, infrastrukturalnych, zagospodarowania terenu oraz formalnych wynikających z funkcjonujących dokumentów strategiczno-rozwojowych, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. 

Około 1000 km tras i 4 korytarze 

Podczas analizy sieci drogowej i zdefiniowania propozycji przebiegów drogi ekspresowej S5 brano pod uwagę m.in. zminimalizowanie ingerencji w istniejące skupiska zabudowań oraz liczbę ewentualnych wyburzeń. Brano pod uwagę również ominięcie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, wykorzystanie rezerw pod korytarze drogowe wskazane w zagospodarowaniu przestrzennym poszczególnych samorządów oraz wykorzystanie istniejących węzłów drogowych. 

Nie zbudujemy drogi na siłę. Droga ma służyć ludziom. My nie budujemy dróg wbrew, ale dla ludzi. Rozwiązania korytarzowe uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe - podkreślił Dyrektor Żuchowski. 

Tak przeprowadzone analizy pozwoliły na wyznaczenie około 1 tys. km dróg, dla których zostały zapewnione parametry techniczne dla przyszłej drogi ekspresowej. Wytypowano cztery korytarze. Wskazane do dalszych analiz korytarze o szerokości nawet kilku kilometrów, zostaną skierowane do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebranie informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. 

Nowa S5 - opłacalna i bezpieczna 

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie rozwiązania są opłacalne ekonomicznie - główne korzyści społeczeństwa osiągane są poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawę dostępności terenów (w tym inwestycyjnych), zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie liczby ofiar oraz skutków wypadków. 

Wykonano ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), która wykazała, że wszystkie korytarze pod względem bezpieczeństwa spełniają wymogi BRD. 

Nowe drogi musimy budować z głową, biorąc pod uwagę kwestię natężenia ruchu. Musimy zbudować trasę, która będzie odpowiedzią na potrzeby ruchowe i szacowane prognozy - zaznaczył Szef GDDKiA.  - Na obecnym etapie są to jedynie korytarze a nie konkretne przebiegi, warianty. Analiza dotycząca na przykład lokalizacji konkretnych węzłów, będzie miała miejsce na późniejszych etapach przygotowania inwestycji . 

Korytarz 1 (różowy) 

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych. 

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w nowoprojektowanym węźle Sarnowo.  Wykorzystuje rezerwę terenu pod drogę ekspresową przewidzianą w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Iława, przechodząc nad kolejową stacją manewrową (obiektem o dużej rozpiętości). 

Korytarz 2 (zielony) 

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki. Jego długość to 90,9 km i również przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,2 mld złotych. 

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz. Korytarz wysunięty najbardziej na południe. 

Pierwszy krok do połączenia Ostródy z Wrocławiem ekspresową S5

Korytarz 3 (niebieski) 

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, grudziądzki, m. Grudziądz. Jego długość to 86,9 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6 mld złotych.  Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz. Jako jedyny z wariantów omija od północy Iławę, przechodząc w obrębie jeziora Jeziorak oraz swym przebiegiem zbliżony jest do istniejącej Trasy Średnicowej w Grudziądzu. 

Korytarz 4 (brązowy) 

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 7,2 mld złotych. 

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Nowe Marzy. 

Korytarz zapewniający ciągłość S5. Jako jedyny przechodzi po północnej stronie Grudziądza, przekraczając Wisłę obiektem mostowym o dużej rozpiętości. 

Korytarz 4 - alternatywne zakończenie Korytarza 4 w węźle Warlubie 

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 99,3 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6,8 mld złotych. 

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Warlubie. Przeprowadzone analizy wykazały, że rozwiązanie alternatywne jest zbliżone do podstawowego. 

Liczę na konstruktywne i merytoryczne uwagi ze strony samorządów, które pozwolą nam wypracować optymalny wybór, nie blokując przygotowania i realizacji tej inwestycji - mówił podczas prezentacji Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Kontynuacja prac nad przygotowaniem inwestycji 

Studium Korytarzowe potwierdziło zasadność budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku pomiędzy S7 (Ostróda) i A1 (Nowe Marzy). Przygotowane Studium Korytarzowe pozwala podjąć decyzję o konieczności dalszego procedowania tej inwestycji w postaci Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Dzisiaj wyniki SK zostały zaprezentowane przedstawicielom wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, przez których obszary przechodzą wyżej opisane korytarze. Niezbędne jest teraz pozyskanie finansowania dla prac przygotowawczych i realizacji inwestycji. 

Na podstawie GDDKiA Olsztyn

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 6

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 5
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Perła Mazur

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Klub Mazurski
ReklamaA2 - Sailing Machine