27 kwietnia 2022 1704Giżycko, jez. Niegocin

Czarter 2023, BALT TYTAN 918 EXCLUSIVE

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Giżycko, jez. Niegocin

Kaucja
2000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

W cenę wliczono
Ubezpieczenie YACHTCASCO, butla z gazem, postój w porcie macierzystym

Jacht Balt 918 Tytan to nowoczesna jednostka motorowa, pół-ślizgowa, dostosowana dla 8 osób, z mocnym 150-konnym silnikiem (wymagane uprawnienia). Jacht posiada wszelkie możliwe wygody, dwa stery strumieniowe, ogrzewanie Webasto, 3 zamykane sypialnie, osobne pomieszczenie z WC morskim, instalację ciepłej wody, echo sondę, wysokość w kabinie 1,85m. Jednostka idealna dla rodzin, bezpieczna, łatwa w manewrowaniu w porcie. Balt 918 posiada dużo przestrzeni na zewnątrz - zapewnia wygodę podczas każdego rejsu.

Fotoweryfikacja jednostki w sezonie 2022.

Rok produkcji
2021
Liczba osób
8
Zamykane sypialnie
3
Długość całkowita [m]
8,58
Szerokość całkowita [m]
3,00
Wysokość w kabinie [m]
1,85 m
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
150
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
150
Zbiornik wody [l]
200
Zbiornik wody brudnej [l]
100

Podstawowe

ster strumieniowyster strumieniowy
ster strumieniowy x2ster strumieniowy x2
drabinka rufowadrabinka rufowa
trap rufowytrap rufowy
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12Velektryczna na 12V
stolik w kokpiciestolik w kokpicie

Nawigacja

echosondaechosonda

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)
wentylacja jachtu forlookwentylacja jachtu forlook
wentylator elektrycznywentylator elektryczny

Audio / Video

nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
Prąd Prąd 15 złWoda Woda Prysznic Prysznic 10 złWC WC 2 złParking Parking Ognisko Ognisko Ładowanie akuml. Ładowanie akuml. Slip Slip 25 złDźwig Dźwig 100 złZimowanie Zimowanie Kemping Kemping Nocleg Nocleg Plaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Psy i koty Psy i koty Czartery Czartery Bar Bar

§ 1. Strony umowy

Umowa zawarta w dniu 01.12.2022 r. w Giżycku pomiędzy:

  • XXXXXXXXXXXXXXX, reprezentowaną przez XXXXXX XXXXXXXXX, zwanym dalej w części umowy ARMATOREM, 
  • ............, ............, ............, e-mail: ___________________________________, zwanym/ą w dalszej części umowy CZARTERUJĄCYM.

§ 2. Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest czarter jacht, BALT TYTAN 918 EXCLUSIVE, __NAZWA_JACHTU__.

§ 3. Termin czarteru, przekazanie jachtu

  1. Czarter rozpoczyna się dnia ............, od godziny ............. Armator jest zobowiązany wydać Czarterującemu jacht, w porcie XXXXX w Giżycku w stanie gotowym do żeglugi, ze sprawnym silnikiem, oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego w uzgodnionym terminie zakończenia czarteru.
  2. CZARTERUJĄCY zobowiązuje dokonać odbioru jachtu w terminie rozpoczęcia czarteru i zwrócić jacht w terminie zakończenia czarteru w dniu ............, do godziny ............ w porcie XXXXXX w Giżycku w stanie niepogorszonym.

§ 4. Opłata czarterowa i rezerwacja

Opłata czarterowa wynosi: ............ (słownie ............) – za cały okres czarteru dwóch jachtów, płatna na konto Armatora lub gotówką bezpośrednio przy przekazaniu jachtu. Rezerwację dokonujemy bezpośrednio w kontakcie z armatorem podpisując umowę i opłacając zaliczkę w kwocie lub poprzez rezerwację Online w wysokości ............ (słownie ............), pozostała kwota płatna podczas odbioru jachtu lub na rachunek XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX w wysokości ............ (słownie ............). W razie rezygnacji z wynajęcia jachtu przez Czarterującego wpłacona zaliczka przechodzi na rzecz Armatora.

§ 5.Kaucja

W dniu rozpoczęcia czarteru, przed wydaniem jachtu, Czarterujący jest zobowiązany wpłacić za pokwitowaniem, przedstawicielowi Armatora zwrotną kaucję gwarancyjną w wysokości 2 000.00 zł (słownie dwa tysiące zł).

§ 6. Warunki czarteru.

Czarterujący jest zobowiązany eksploatować jacht wyłącznie na akwenie Szlaku WJM, w terminie określonym umową czarteru z załogą w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym jachtu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Przy występowaniu wiatrów powyżej 6°B obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz żeglowania.

§ 7. Wyposażenie jachtu.

Czarterowany jacht będzie wyposażony zgodnie z listą wyposażenia-protokołem zdawczo odbiorczym przekazanemu Czarterującemu przed rozpoczęciem czarteru. Czarterujący nie może dokonywać zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu bez zgody Armatora.

§ 8. Ubezpieczenie jachtu.

Jacht jest ubezpieczony w pełnym zakresie YACHTCASCO, OC załogi, rzeczy osobiste załogi. Zgłaszanie szkód zgodnie z OWU Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W przypadku awarii czarterujący zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z przedstawicielem Armatora.

W przypadku przekazania przez Czarterującego jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, Armator obok pokrycia szkód, zastrzega sobie prawo do żądania pokrycia szkód poniesionych na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji. Wartość takiej szkody zostanie wyliczona wg aktualnego cennika Czarterującego. W przypadku szkód częściowych, wyłączających odpowiedzialność TU, w którym zawarta jest umowa ubezpieczenia jachtu, wpłacona kaucja w części lub w całości może być zatrzymana przez Armatora.

§ 9. Uprawnienia żeglarskie.

Pływanie jacht,  BALT TYTAN 918 EXCLUSIVE wymaga / nie wymaga posiadania patentu motorowodnego.

§ 10. Wydanie jachtu Czarterującemu.

Wydanie jachtu nastąpi przez upoważnionego przedstawiciela Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu, po wpłaceniu kaucji. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W przypadku sporu będzie się przyjmować, że jacht został wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 11. Opóźnienie w wydaniu / zdaniu jachtu.

W razie opóźnienia w zdaniu jachtu przez Czarterującego jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

§ 12. Niemożność wykonania świadczenia.

W razie niemożności wykonania świadczenia z powodu siły wyższej lub działania osoby trzeciej, Armator zastrzega sobie prawo podstawienia innego jachtu, tej samej klasy, a W przypadku braku możliwości zastąpienia jachtu innym, Czarterującemu przysługuje prawo uzyskania zwrotu pełnej opłaty czarterowej bądź przeniesienie jej jako depozyt na czarter w innym okresie.

§ 13. Ograniczenia w dysponowaniu jachtem.

Jacht może być eksploatowany wyłącznie na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich i nie może być w żaden sposób przemieszczany poza ten akwen. Czarterujący nie może zawierać dalszych umów czarterowych ani wykorzystywać jachtu do celów zarobkowych. Zabrania się zabierania zwierząt (bez pisemnej zgody i ustaleń z armatorem) na pokład jachtu oraz palenia na jachcie tytoniu. W razie wystąpienia oznak pobytu zwierząt lub palenia tytoniu kaucja zwrotna zostanie zajęta przez Armatora.

§ 14. Serwis techniczny.

Armator zapewnia serwis techniczny na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich. Usterki stwierdzone na jachcie i zgłoszone telefonicznie do pracownika Armatora do godz. 12.00 danego dnia, zostaną w miarę możliwości usunięte w ciągu 24 godzin. W przypadku zgłoszenia usterek po godz. 12.00 danego dnia Armator zastrzega sobie 48 godzinny termin usunięcia awarii. W zależności od rozmiaru awarii Armator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu jej usunięcia.

§ 15. Przekazanie jachtu nie sprzątniętego.

Sprzątanie po czarterze jest obligatoryjne i zostało wliczone w cenę, za inny rażący stan czystości w dniu odbioru będzie policzony opłata dodatkowa od 100 PLN. Dodatkowe opłaty będą potrącone z kaucji.

§ 16. Postanowienia końcowe.

W kwestiach nie regulowanych niniejszą umową stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia tej umowy wymagają formy pisemnej. Sądem właściwym dla rozpatrywania wynikłych sporów strony ustanawiają Sąd właściwy dla siedziby armatora.

§ 17. Oświadczenie.

Czarterujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy w celu przedstawiania mu ofert reklamowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

TAK/ NIE niepotrzebne skreślić)

§ 20. Podpisy stron.

ARMATOR ____________________________________

CZARTERUJĄCY ____________________________________