06 marca 2022 641Giżycko, jez. NiegocinInne czartery armatora

Czarter 2022, QUICKSILVER 645 ACTIV CABIN

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

-
Wybrany termin:
-
Szczegóły

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Giżycko, jez. Niegocin

Kaucja
3000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 10:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 8:00 w dniu odjazdu.

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

W cenę wliczono
W cenie czarteru znajduje się: przygotowania i posprzątana łódź, miejsce na łódź w porcie z podłączeniem do prądu oraz wody przez cały okres czarteru. Możliwość korzystania z pryszniców oraz toalet na terenie Ekomariny, butlę z gazem, zatankowany zbiornik paliwa oraz wody, ubezpieczenie OC/AC, GPS/Echosonda, wyposażona kuchnia z lodówką, szkłem, zastawą kuchenną oraz garnkami, środki ratunkowe – kamizelki, koło ratunkowe, apteczka, środki czystości. Oferujemy również serwis na szlaku WJM oraz bezpośrednie wsparcie Armatora podczas całego rejsu.

Tym razem oferta czarteru lub wynajmu krótkoterminowego szybkiej łodzi QuickSilver Activ 645 - Cabin z silnikiem Yamaha 150KM. Jachtem może podróżować 7 osób, miejsca do spania są jednak tylko 2. Głównym atutem jachtu jest mocny silnik i doznania jakie daje ta łódź na wodzie. Z racji mocy silnika wymagane są uprawnienia sternika motorowodnego. Łódź posiada GPS i echosondę, niewielką wyposażoną kuchnię z lodówką, kompletne zapinane cabrio z bimini, pałąk do holowania narciarza, regulowany fotel sternika i pasażera, materace słoneczne kokpitu.

Rok produkcji
2013
Liczba osób
7
Długość całkowita [m]
6,33
Szerokość całkowita [m]
2,39
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
150
Umiejscowienie silnika
zaburtowy

Podstawowe

drabinka rufowadrabinka rufowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica

Nawigacja

GPSGPS

Audio / Video

radioradio
nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne

Zasilanie

gniazda USBgniazda USB
Prąd Prąd 22 złWoda Woda Prysznic Prysznic WC WC Pralka / suszarka Pralka / suszarka 15 złZmywanie naczyń Zmywanie naczyń Zrzut chemiczny Zrzut chemiczny 5 złParking Parking 40 złŁadowanie akuml. Ładowanie akuml. 25 złSlip Slip 50 złDźwig Dźwig 350 złKemping Kemping Plaża Plaża 100 mPlac zabaw Plac zabaw Internet Internet Psy i koty Psy i koty Czartery Czartery Bar Bar Paliwo Paliwo 100 mBasen Basen 500 mOdbiór ścieków Odbiór ścieków 10-60 zł

UMOWA NAJMU JACHTU

Umowa („Umowa”) została zawarta w dniu 18.08.2022 pomiędzy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zwaną dalej Wynajmującym,

a
Pan/i ............, zamieszkałym ............, ............, seria i nr dowodu osobistego PESEL …….......……………………… e-mail ………………………………………………………….. W przypadku wystawienia Faktury Vat, dane firmy .............
zwanym dalej Najemcą.

1. Przedmiot najmu

 • 1.1. Przedmiotem najmu jest jacht turystyczny jacht QUICKSILVER 645 ACTIV CABIN („Jacht”).
 • 1.2. Jacht przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych w obszarze szlaków żeglownych na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Czarterujący ma prawo do żeglowania wyłącznie w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich (WJM). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych nie ma możliwości po wodach WJM żeglowania w porze nocnej. Jednostka nie posiada sygnalizacji wymaganej do żeglugi w porze nocnej. Ustalono godziny zakwaterowania na jachcie w porcie w godzinach od 19:00 – 9:00.
 • 1.3. Wynajmujący oświadcza, że Jacht zostanie wydany w stanie kompletnym, zdolnym do żeglugi i nie będzie posiadał wad fizycznych.
 • 1.4. Jacht nie może zostać oddany w podnajem, bez zgody Wynajmującego.

2. Czas trwania umowy

 • 2.1. Umowa najmu zawarta jest na czas określony od ............ („Dzień Wydania”) do dnia ............ („Dzień Zwrotu”).
 • 2.2. Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi w porcie XXXXXXXXXXXXXXXXX.
 • 2.3. Wydanie Jachtu nastąpi w dniu wydania w godzinach od ............. Zwrot Jachtu nastąpi w dniu zwrotu w godzinach do .............
 • 2.4. Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi po jego oględzinach na podstawie Protokołu zdawczo odbiorczego Jachtu, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy.
 • 2.5. Wynajmujący nie odpowiada za nie wydanie Jachtu w terminie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających jego wydanie.

3. Czynsz najmu

 • 3.1. Czynsz najmu za okres trwania Umowy wynosi ............ PLN (słownie ............)
 • 3.2. Najemca zapłaci czynsz najmu w następujący sposób:
 • 3.2.1. Opłata rezerwacyjna w wysokości ............PLN (słownie ............);
 • 3.2.2. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości ............ PLN (słownie ............) w dniu wydania jachtu;
 • 3.3. Wpłaty dokonywane w gotówce w momencie przekazania jachtu;
 • 3.4. Najemca do dnia wydania Jachtu zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 3 000.00 zł PLN (słownie trzy tysiące zł) celem pokrycia ewentualnych szkód i roszczeń Wynajmującego. Kaucja zostanie zaliczona w części, bądź w całości na pokrycie ewentualnych szkód i roszczeń lub zwrócona Najemcy w dniu zwrotu Jachtu. Wysokość kaucji nie ogranicza dalej idącej odpowiedzialności Najemcy;
 • 3.5. Do kosztów wynajmu jachtu doliczana jest obligatoryjnie opata za sprzątanie jachtu po po czarterze;
 • 3.6. W przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie, Umowa ulega rozwiązaniu;
 • 3.7. W przypadku rezygnacji z czarteru:
  3.7.a. rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 50% zaliczki;
  3.7.b. rezygnacja późniejsza niż 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość zaliczki.
 • 3.8. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną za opóźnienie w zwrocie Jachtu w wysokości 200 zł/godz.– jeżeli przedłużenie czarteru nie było uzgodnione z Wynajmującym;

4. Warunki używania Jachtu i odpowiedzialność

 • 4.1. Najemca ponosi odpowiedzialność za Jacht od chwili jego wydania do chwili jego zwrotu. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne jak i osób, którym Jacht powierza;
 • 4.2. Jacht będzie posiadał ubezpieczenie w zakresie OC jachtu, NW załogi, Jacht Casco i rzeczy załogi, przy czym Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody w zakresie w jakim nie jest objęty ubezpieczeniem, jak również w sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona (np. w sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, np. w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających, niedopełnienia obowiązków wynikających z Umowy);
 • 4.3. Wszelkie usterki, kolizje, wypadki i inne zdarzenia w których Wszelkie usterki, kolizje, wypadki i inne zdarzenia w których powstaje szkoda na mieniu lub osobie, oda na mieniu lub osobie, Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu, na podany wcześniej numer telefonu oraz sporządzić szczegółowy protokół wypadku. Powyższe nie wyłącza obowiązku zawiadomienia przez Najemcę odpowiednich służb i instytucji;
 • 4 4. Uszkodzenia oraz straty w wyposażeniu powinny być zgłoszone Armatorowi możliwe szybko od powstania szkody; szkody zgłoszone przez Czarterującego będą rozliczane zgodnie z wyceną dokonaną przez Armatora na podstawie wartości odtworzeniowej nowej. Szkody wykryte w czasie odbioru jachtu i nie zgłoszone wcześniej Armatorowi zostaną wycenione jak zapisano powyżej z tym, że do rozliczenia szkody zostanie doliczona opłata w wysokości 100% wartości wyceny;
 • 4.5. Jacht może być użytkowany wyłącznie przez osobę wcześniej przeszkoloną z zakresu bezpieczeństwa na wodzie zgodnie z Art. 37A, pkt. 4 ustawy z wodzie zgodnie z Art. 37A, pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o żegludze śródlądowej - z późniejszymi z późniejszymi zmianami. Jacht powinien być użytkowany w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, przy uwzględnieniu  obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów;
 • 4.6. W przypadku powstałego z wyłącznej winy Najemcy, poważnego uszkodzenia jachtu, uniemożliwiającego dalszą bezpieczną żeglugę. Najemca zrzeka się prawa do zwrotu kaucji, otrzymania jachtu zastępczego lub rekompensaty finansowej. Nie otrzyma również zwrotu opłaty za niewykorzystany okres czarteru. Wynajmujący nie odpowiada za przestoje Jachtu wynikające z winy Najemcy;
 • 4.7. Drobne naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem Jachtu obciążają Najemcę, przy czym nie mogą powodować uszkodzenia Jachtu;
 • 4.8. Najemca zobowiązuje się do nie wypływania z portu, przy sile wiatru powyżej 6* w skali Beauforta;
 • 4.9. Zabrania się wprowadzania na jacht wszelkich zwierząt (chyba że Wynajmujący wyraził na to zgodę za dodatkową opłatą 250 zł);
 • 4.10. Jeśli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC, CASCO polisy ubezpieczeniowej to skutkuje to utratą kaucji na rzecz Wynajmującego, z powodu zwyżek w kolejnych polisach ubezpieczeniowych. Inne straty są rozliczne z kaucji na miejscu podczas zwrotu jachtu Wynajmującemu.

5. Postanowienia dodatkowe

 • 5.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o umowie najmu.
 • 5.3. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla siedziby Wynajmującego sądowi powszechnemu.
 • 5.4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wszelkie ewentualne koszty związane z holowaniem jachtu oraz doporowadzeniem go do stanu używalności pokrywane są do wysokości kaucji np. wkręcenie liny lub siatki w śrubę.

Wynajmujący - XXXXXXXX XXXXXX .......................................................................
Najemca - ....................................................................... (Najemca oświadcza, iż w momencie wydania jachtu został przeszkolony za zakresu użytkowania jachtu oraz bezpieczeństwa na wodzie)

Koszty dodatkowe:

 • sprzątanie .................. zł / szt.
 • tankowanie po czarterze 200 zł;
 • opróżnienie zbiornika na fekalia 100 zł;
 • paliwo wg zużycia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 599)
Załącznik nr 1

WZÓR
XXXXXXX XXXXXXXXXX (imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (adres zamieszkania)
............................................... (miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE
nr ................................ przez Pana ................................................................ urodzonego dnia ................................, legitymującego / legitymującą się dokumentem tożsamości* dowód osobisty, numer ................................, adres zamieszkania ................................................................................................................................. Szkolenie zostało przeprowadzone na jachcie jacht QUICKSILVER 645 ACTIV CABIN, numer rejestracyjny ................................... Zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie (Dz. U. poz. 599).

Uwagi: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Wpisać rodzaj dokumentu.
.......................................................................... (pieczęć/podpis osoby prowadzącej szkolenie)