18 listopada 2021 1327Wilkasy, jez. TajtyInne czartery armatora

Czarter 2023, BALT TYTAN 818

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Wilkasy, jez. Tajty

Kaucja
3000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 12:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Patent sternika motorowodnego + Dowód osobisty

Zwierzęta domowe ?
Nie. Zwierzęta są niedozwolone.

W cenę wliczono
butla z gazem, zbiornik z wodą, naładowane akumulatory

Jacht Balt 818 Tytan to nowoczesna jednostka, która w wydaniu z silnikiem 115 KM może osiągać prędkość do 25 km/h (wymagane uprawnienia motorowodne). Jacht jest przystosowany dla maksymalnie 6 osób, co czyni z niego idealny wybór dla rodziny lub małej grupy przyjaciół. Niewiele zanurzenie (0,40 m), ster strumieniowy, pół-ślizgowy kadłub, zwiększona moc silnika, długość 8,48 m - czynią z niego idealną jednostkę na odkrywanie 95% szlaków Wielkich Jezior Mazurskich. Jacht posiada wszelkie niezbędne wyposażenie oraz ogrzewanie Webasto. Dzięki optymalnym rozmiarom i sterowi strumieniowymi cumowanie w porcie tym jachtem to czysta przyjemność.

Rok produkcji
2022
Masa własna [kg]
1850
Zwierzęta
Nie
Liczba osób
6
Układ koi
4+2
Zamykane sypialnie
1
Długość całkowita [m]
8,48
Szerokość całkowita [m]
2,70
Wysokość w kabinie [m]
1,85
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
115
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
100
Zbiornik wody [l]
170
Zbiornik wody brudnej [l]
60

Podstawowe

ster strumieniowyster strumieniowy
drabinka dziobowadrabinka dziobowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne
maszt - światło topowemaszt - światło topowe
antena tvantena tv

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12Velektryczna na 12V
stolik w kokpiciestolik w kokpicie

Nawigacja

echosondaechosonda

Audio / Video

TVTV
radioradio
nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
prostownikprostownik
Kamera live Kamera live Prąd Prąd Woda Woda Prysznic Prysznic 15 złWC WC Zmywanie naczyń Zmywanie naczyń Parking Parking 15 złOgnisko Ognisko 100 złŁadowanie akuml. Ładowanie akuml. Slip Slip Dźwig Dźwig 300 złZimowanie Zimowanie 550 złKemping Kemping Nocleg Nocleg Plaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Internet Internet Czartery Czartery Bar Bar Sklep Sklep 200 mOdbiór ścieków Odbiór ścieków 50 zł

UMOWA O CZARTER JACHTU

Zawarta w Giżycku w dniu 08.12.2022  pomiędzy

XXXXXXXXXXXXX, zwany dalej „ARMATOREM”
a
............, legitymującym/-cą się dowodem osobistym numer ____________________________ zamieszkałym/-ą w  ............, posiadającym/-cą patent żeglarski / motorowodny ............,  tel. ............ zwanym dalej „CZARTERUJĄCYM/-CĄ”

§1 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest czarter jacht, BALT TYTAN 818 wyposażonego w silnik Mercury 115 [KM], benzyna w terminie od ............ do ............;
 2. Niniejsza umowa została zawarta celem użytkowania przedmiotu czarteru w celach turystycznych. Drobne naprawy niewynikłe ze zwykłego użytkowania jachtu obciążają CZARTERUJĄCEGO.

§2 Przekazanie jachtu

 1. ARMATOR zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU w dniu ............ w godzinach 16:00-20:00 w przystani jachtowej  XXXXXXX;
 2. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany ARMATOROWI w dniu ............ w godzinach 8:00-12:00 w przystani jachtowej XXXXXXX;
 3. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie określonym w niniejszej Umowie. Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie;
 4. Kara umowna za każdą rozpoczętą, a nie uzgodnioną wcześniej z ARMATOREM, godzinę opóźnienia w zdaniu jachtu wynosi 500 zł.

§3 Podnajem jachtu

 1. CZARTERUJĄCY nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem lub użyczenie bez uprzedniej pisemnej zgody ARMATORA;
 2. Zabrania się wprowadzania na jacht wszelkich zwierząt. 

§4 Cena i warunki płatności

 1. Opłata za czarter jachtu wynosi:  ............ i płatna będzie 30% w formie zaliczki przy składaniu zamówienia oraz 70% najpóźniej w chwili odbioru jachtu, gotówką lub przelewem na konto ARMATORA nr: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Dopłata na miejscu możliwa jest także szybkim przelewem BLIK na numer telefonu Armatora +XX-XXX-XXX-XXX. Na wyżej wymienioną opłatę składają się:
  1. ............ (słownie ............) – cena za czarter jachtu;
  2. ............ (słownie ............) – usługi dodatkowe (wliczone do powyższej ceny czarteru);
  3. ............ (słownie ............) - przedpłata płatna do dnia 08.12.2022;
  4. ............ (słownie ............) - pozostała kwota płatna do dnia .............
 2. Przelewem za datę płatności przyjmuje się uznanie kwoty na rachunku ARMATORA. Nieuiszczenie w wyznaczonym terminie I lub II raty jest równoznaczne z rezygnacją z czarteru.
 3. W przypadku rezygnacji z czarteru:
  1. przed upływem 30 dni od rozpoczęcia czarteru – CZARTERUJĄCY ma prawo zachować wpłaconą zaliczkę;
  2. rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – ARMATOR ma prawo zachować całość zaliczki.
 4. W przypadku znalezienia przez CZARTERUJĄCEGO załogi zastępczej na termin czarteru zadatek przechodzi na poczet drugiej załogi, jeżeli wskazanie załogi nastąpi przed upływem terminu do uiszczenia II raty. 
 5. CZARTERUJĄCY wpłaca ARMATOROWI kaucję zwrotną płatną przy odbiorze jachtu w wysokości 3 000.00 zł.
 6. Kaucja stanowi zabezpieczenie kosztów potrzebnych do poniesienia naprawy drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu. Ponadto z powyższej kaucji ARMATOR pobierze opłatę dodatkową za nieopróżniony zbiornik z fekaliami w kwocie 200 zł. Z kaucji zostanie także potrącony koszt uzupełnienia zbiornika paliwa do pełnego poziomu w wysokości 10 zł za każdy brakujący litr paliwa.
 7. Jeżeli ARMATOR nie stwierdzi strat i uszkodzeń jachtu wypłaca CZARTERUJĄCEMU kaucję pomniejszoną o opłatę za ponadnormatywne sprzątanie jachtu w dniu zakończenia czarteru. W przypadku nie dotrzymania przez CZARTERUJĄCEGO warunków określonych w § 4 pkt 6 Umowy ARMATOR odliczy z kaucji stosowne sumy potrzebne na pokrycie wydatków, uszkodzeń i strat.

§5 Odbiór jachtu

 1. Przy odbiorze jachtu należy wylegitymować się posiadaniem następujących dokumentów: umowa o czarter jachtu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz odpowiedni patent żeglarski/motorowodny jeśli przepisy tego wymagają.
 2. Wydanie jachtu odbywa się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy lub poprzez umieszczenie stosownej adnotacji na niniejszej umowie.

§6 Odpowiedzialność

 1. CZARTERUJĄCY odpowiada za wszystkie osoby, które przebywają na jachcie, ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w czasie trwania czarteru oraz bierze na siebie obowiązek pełniej odpowiedzialności za jego stan techniczny do wysokości wyrządzonej szkody, w zakresie w jakim taką odpowiedzialność można przypisać CZARTERUJĄCEMU lub osobom przebywającym na jachcie. 

§7 Awaria i szkody

 1. W przypadku awarii jachtu CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do bezzwłocznego porozumienia się z ARMATOREM przed podjęciem jakichkolwiek działań. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy brak niezwłocznych działań może doprowadzić do utraty jachtu lub jego całkowitego zniszczenia. 
 2. ARMATOR oświadcza, że czarterowany jacht jest ubezpieczony w zakresie jachtCASCO. 
 3. Jeśli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie jachtCASCO polisy ubezpieczeniowej, ARMATOR ma prawo zachować uiszczoną przez CZARTERUJĄEGO kaucję z powodu zwyżek w kolejnych polisach ubezpieczeniowych. ARMATOR może również dochodzić od CZARTERUJĄCEGO zapłaty dodatkowej sumy jeżeli zwyżka opłat w kolejnych polisach  ubezpieczeniowych przekroczy wysokość uiszczonej kaucji. Inne straty są rozliczane na miejscu podczas zwrotu jachtu ARMATOROWI.
 4. ARMATOR ma prawo potrącić koszty potrzebne do usunięcia awarii lub szkody z kaucji nawet jeśli kwalifikują się one do naprawy z ubezpieczenia, a wartość szkody nie przekracza wkładu własnego w polisę ubezpieczeniową.
 5. Kontakt telefoniczny lub sms w razie awarii: Rafał +48 XXX XXX XXX, Adrian +48 XXX XXX XXX.

§8 Użytkowanie jachtu

 1. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się do użytkowania jachtu:
  1. zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej;
  2. przestrzegając zakazu wypływania z portu oraz nakazu bezzwłocznego spłynięcia do najbliższego portu gdy siła wiatru jest wyższa niż 6 stopni w skali Beauforta.
 2. ZABRANIA SIĘ wrzucania do toalety jachtowej wszelkich przedmiotów włącznie z papierem toaletowym. Szkody spowodowane uszkodzeniem lub zatkaniem toalety obciążą CZARTERUJĄCEGO do pełnej wysokości kaucji.
 3. Klient zobowiązuje się do pozostawienia po czarterze jachtu posprzątanego w tym zamiecionego, z opróżnionym zbiornikiem fekaliów / toaletą chemiczną oraz umytymi naczyniami.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Giżycku. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 4. Jeżeli CZARTERUJĄCY rażąco zaniedba postanowień niniejszej umowy, ARMATOR ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 
 5. ARMATOR zastrzega sobie prawo odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno-prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (uszkodzenie, zatonięcie, kradzież, spalenie jachtu itp.). W takim przypadku ARMATOR udostępni inny jacht o przybliżonym standardzie lub zwróci w całości CZARTERUJĄCEMU dotychczas wpłacone kwoty, określone w § 4 umowy, w terminie 30 dni. 
 6. CZARTERUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potrzebnych do obsługi zamówienia czarteru jachtu.  

Z up. ARMATORA ____________________________________________

CZARTERUJĄCY____________________________________________