Czarter jachtów mazury 2024

JACHTY ŻAGLOWE I MOTOROWE RZETELNYCH ARMATORÓW

Jachty żagloweJachty motorowe WSZYSTKIE JACHTY

Atrakcyjne ceny Jachty zweryfikowane przez Mazury24 Szybka i bezpieczna rezerwacja Online

Regulamin Rezerwacji Online Mazury24.eu

Wstęp

Mazury24.eu to portal internetowy o Mazurach, dedykowany wszystkim miłośnikom tego pięknego regionu. Serwis został uruchomiony w lipcu 2019 roku i od początku istnienia stara się rozwijać oraz udostępniać rozwiązania popularyzujące Mazury. Od 2021 roku portal oferuje wszystkim żeglarzom i motorowodniakom możliwość rezerwacji jachtów online, należących do czołowych i sprawdzonych armatorów.

Poniższy regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki korzystania z czarterów online dostępnych pod adresem internetowym https://mazury24.eu/czartery. Administrator informuje, iż korzystanie z systemu online Mazury24 przez Użytkowników/ Klientów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, pełniącego również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przedstawione w nim procedury związane z rezerwacją online, przedpłatą, reklamacją lub rezygnacją.

Priorytetem Mazury24.eu jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji oraz wysokiej jakości i rzetelności przedstawionych ofert. Mazury24.eu nie pobierają od Klientów dodatkowych opłat za rezerwację online. W przypadku pytań lub niejasności wynikających z Regulaminu - prosimy o kontakt.

Definicje

 1. Administrator - Agencja Reklamowa KREACJA Monika Borkowska, ul. Władysława Syrokomli 19, 82-300 Elbląg, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5782700374, REGON 367446243, e-mail info@mazury24.eu.
 2. Mazury24 - wydzielona strefa portalu Mazury24.eu (system) służąca prezentacji Ofert Armatorów oraz Rezerwacji, działająca pod adresem internetowym: https://mazury24.eu/czartery, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Armator - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej świadcząca usługi wynajmu Jachtów w oparciu o Ofertę w Mazury24 i Umowę Czarteru.
 4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Mazury24 na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Klient - Użytkownik, który dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem Mazury24.
 6. Konto - strefa w portalu dostępnego pod adresem internetowym https://mazury24.eu/, w której Użytkownik lub Klient przechowuje swoje dane i korzysta z dodatkowych funkcjonalności portalu mazury24.eu.
 7. Jacht - jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub motorowym, w zależności od konstrukcji i wyposażenia, zarejestrowana i dopuszczona do ruchu, przeznaczona do wynajmu (Czarteru).
 8. Oferta - podstrona internetowa Mazury24 zawierająca rzetelne opisy Jachtu, zdjęcia i wzór umowy, umieszczona celem zaproszenia Klienta do współpracy i dokonania Rezerwacji przy użyciu Mazury24.
 9. Rezerwacja - procedura zawierania Umowy Czarteru pomiędzy Klientem a Armatorem za pośrednictwem systemu Mazury24.
 10. Umowa Czarteru - porozumienie regulujące prawa i obowiązki stron związane z Czarterem zawarte pomiędzy Armatorem i Klientem załączony w Ofercie jako wzór umowy czarteru.
 11. Czarter - wynajem jachtu w określonym terminie przez Armatora dla Klienta w oparciu o Umowę Czarteru.
 12. Cena Czarteru - wynagrodzenie Armatora za realizację Umowy Czarteru wyliczone w oparciu o wybraną przez Klienta Ofertę i termin czarteru.
 13. Przedpłata - określona opłata za Czarter (wymagana podczas Rezerwacji) zaliczana na poczet Ceny Czarteru.
 14. Płatności Online - forma płatności elektronicznej używana podczas Rezerwacji, realizowana przez firmę: PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, posiadająca NIP 779-23-08-495 oraz REGON 300523444.
 15. E-mail - wiadomość elektroniczna wysyłana na adres e-mail Klienta i Armatora przez Mazury24 podczas procedury Rezerwacji.
 16. SMS - krótka wiadomość tekstowa wysyłana przez Mazury24 do Klientów i Armatorów na podane urządzenie obsługujące technologię sms, podczas procedury Rezerwacji.
 17. Operator SMS - podmiot odpowiedzialny za wysyłkę wiadomości sms: LINK Mobility Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000350201, posiadająca NIP 969-156-67-36 oraz REGON 241520885.

1. Ogólne warunki Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania przez Klientów i Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora przy pomocy Mazury24.
 2. Mazury24 to system online służący do prezentowania Ofert Armatorów, z którymi mogą zapoznać się Klienci lub Użytkownicy.
 3.  Armatorzy za pośrednictwem Mazury24 wynajmują, a Klienci najmują Jacht/y w oparciu o Umowę Czarteru pomiędzy Armatorem a Klientem.

2. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania z systemu online Mazury24 konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, posiadającego oprogramowanie prawidłowo wyświetlające kod Html5, arkusze stylów CSS3 oraz obsługujące połączenia szyfrowane (https). Ustawienia przeglądarki Internetowej powinny akceptować pliki cookies oraz skrypty Java Script. Urządzenia ze starszą wersją Android, telewizory z przeglądarką internetową, telefony z systemem Windows Phone oraz starsze urządzenia mobilne mogą nie zapewniać poprawnego działania systemu.
 2. Korzystający z systemu online Mazury24 we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem ponosi w całości korzystający z systemu online Mazury24.
 3. Do przeprowadzenia prawidłowej Rezerwacji, wymagany jest aktywny adres e-mail lub numer telefonu obsługujący technologię sms.

3. Rodzaje i zakres usług Administratora

 1. Administrator na rzecz Klienta, Użytkownika świadczy usługi:
  1. możliwości przeglądania Ofert - usługa jednorazowa rozpoczyna się z chwilą uruchomienia Mazury24, a kończy po opuszczeniu adresu internetowego Mazury24.
  2. Rezerwacji dla Klientów - usługa jednorazowa rozpoczyna się po wyborze Oferty i dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, a kończy po dokonaniu Przedpłaty oraz otrzymaniu wiadomości E-mail, SMS potwierdzającej Rezerwację lub po opuszczeniu adresu internetowego Mazury24.
  3. konsultacji z Administratorem - usługa jednorazowa rozpoczyna się po zadaniu pytania przez Klienta lub Użytkownika (poprzez formularz kontaktowy dostępny na Mazury24 lub telefonicznie), dotyczącego Ofert/y spełniającej podane kryteria, a kończy wraz z przekazaniem linku URL do listy ofert na Mazury24 (wysłanego przez Administratora) poprzez E-mail lub SMS lub opuszczeniu adresu internetowego Mazury24.
  4. Usługa opinii porejsowej dla Klienta na zasadach opisanych w punkcie 6.4.
  5. Newsletter dla Klienta, Użytkownika na zasadach opisanych w punkcie 10.
 2. Usługa Rezerwacji polega na dostarczeniu treści cyfrowych, nie zapisywanych na nośnikach materialnych. Klientowi (Użytkownikowi) działającemu na prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zawartej w formie elektronicznej) w związku z typem świadczonych usług - zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Dzieje się tak w przypadku wykonania usługi przez Administratora za wyraźną zgodą Klienta. Klient akceptując Regulamin wyraża takową zgodę.

4. Przeglądanie ofert, Rezerwacja Czarteru, odbiór Jachtu

 1. Klienci oraz Użytkownicy mogą bez ograniczeń przeglądać Oferty Czarterów Jachtów należących do Armatorów w oparciu o sugestie serwisu lub podanie własnych kryteriów takich jak: okres czarteru, typ i model jachtu, wyposażenie, zakres cenowy, miejscowość lub jezioro (przy której/ym w porcie znajduje się Jacht).
 2. System wskazuje wolne terminy (kolor biały), zarezerwowane (kolor pomarańczowy) oraz sprzedane (kolor czerwony). Można wybrać i zarezerwować tylko wolne dni / terminy.
 3. Armatorzy mogą niektóre terminy (zwłaszcza w szczycie sezonu, tzw. długie weekendy) zablokować przed dowolnym wyborem dni. Wówczas po wybraniu dat przez Klienta, system ustawi je na domyślne - ustalone przez Armatora (pełne tygodnie lub okresy).
 4. Do każdej Oferty dołączony jest wzór Umowy Czarteru określający prawa i obowiązki Klienta oraz Armatora.
 5. Administrator w celu umożliwienia Użytkownikom/ Klientom dokonywania Rezerwacji udziela Użytkownikom/ Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z systemu online Mazury24, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z systemu online Mazury24. Powyższa licencja uprawnia Użytkowników/ Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania systemu online Mazury24 poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej. Użytkownikom/ Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom/ Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych systemu online Mazury24. Użytkownicy i Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Administratora do systemu online Mazury24 oraz pociągnięciem Użytkownika/ Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 6. W celu dokonania Rezerwacji należy wybrać dowolny termin lub zgodzić się na podany przez Armatora, zaakceptować szczegółową wycenę, wypełnić formularz prawidłowymi danymi (lub zalogować się na swoje Konto) oraz dokonać Przedpłaty w kwocie widocznej w szczegółowej wycenie.
  1. Przedpłatę wykonuje się poprzez system Płatności Online, za pomocą przelewów elektronicznych, płatności kartą lub podając kod Blik.
  2. W przypadku problemów z płatnością (brak dostępu do usługi, użycie niewłaściwej karty) oraz jej anulowaniem, system warunkowo zarezerwuje termin na 30 minut oraz wyśle link na adres E-mail/ SMS celem ponowienia płatności. Anulowanie płatności przed jej dokonaniem lub brak środków na wskazanym koncie (podczas Płatności Online) usuwa rezerwację.
  3. W przypadku potwierdzonej płatności Przedpłaty przez system Płatności Online, następuje automatyczna Rezerwacja terminu, aktywowanie Umowy Czarteru oraz:
   1. Klient otrzymuje krótkie potwierdzenie SMS oraz pełne informacje na podany wcześniej adres E-mail zawierające: dokładne dane Oferty (typ i model Jachtu, termin Czarteru, szczegóły wyceny, godziny odbioru i zdania Jachtu), umowę w postaci elektronicznej, dokładną lokalizację Jachtu oraz pełne dane Armatora, w tym kontakt do osoby odpowiedzialnej za późniejsze wydanie Jachtu.
   2. Armator otrzymuje krótkie potwierdzenie SMS oraz pełne informacje na adres E-mail o Rezerwacji oraz pełne dane Klienta niezbędne do późniejszego kontaktu oraz realizacji Umowy Czarteru.
 7. Armator upoważnia Administratora do przeprowadzenia Rezerwacji oraz pobrania na jego rzecz Przedpłaty, zaliczonej na poczet całkowitego kosztu Czarteru. Pozostała kwota Czarteru powinna być opłacona przez Klienta na warunkach podanych w umowie Czarteru lub na zasadach ustalonych z Armatorem.
 8. Klient może rozpocząć również procedurę Rezerwacji, łącząc się z Administratorem telefonicznie. W wyniku tej rozmowy Klient otrzyma od Administratora wiadomość SMS lub E-mail zawierającą link URL do jednej lub wielu Ofert. Po jej otrzymaniu, Klient wykonuje czynności jak w punkcie 4.6.
 9. Zgodnie z zawartą Umową Czarteru, Klient zobowiązany jest do odbioru Jachtu w ustalonym w umowie terminie i miejscu. Odbiór Jachtu jest możliwy po okazaniu dokumentów, wskazywanych wcześniej w Ofercie na Mazury24 oraz Umowie Czarteru. Armator ma obowiązek wydać Jacht Klientowi po spełnieniu przez niego warunków Umowy.
 10. W dniu odbioru Jachtu Klient w oparciu o Umowę Czarteru winien uiścić Armatorowi: kaucję, dodatkowe opłaty nie objęte rezerwacją (np. obowiązkowa opłata za sprzątanie, możliwość przetrzymywania zwierząt na Jachcie, dodatkowe wyposażenie, itp.).
 11. W dniu odbioru Jachtu Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na zgodność opisu Oferty z przekazywanym Jachtem przez Armatora. Wszelkie awarie, uszkodzenia, braki w wyposażeniu Klient powinien zgłosić Armatorowi w momencie odbioru Jachtu.
 12. Administrator w związku z punktem 3.2. nie jest stroną umowy między Klientem i Armatorem oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Umowy Czarteru.
 13. Ceny podawane w Mazury24 są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Po dokonaniu Przedpłaty Armator zobowiązany jest do udokumentowania kwoty Przedpłaty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wystawienie faktury VAT jest możliwe w przypadku zaznaczenia pola “Chcę otrzymać FV” podczas procedury Rezerwacji.

5. Rozwiązanie Umowy Czarteru, odwołanie Rezerwacji

 1. Chęć odwołania rezerwacji lub brak możliwości wywiązania się z zapisów Umowy Czarteru, Klient zgłasza bezpośrednio Armatorowi.
 2. Rozwiązanie bądź odstąpienie od Umowy Czarteru odbywa się na warunkach przewidzianych w umowie Czarteru lub w oparciu o aktualne przepisy prawa, pomiędzy Klientem i Armatorem. Administrator nie ma wpływu na końcowe rozliczenie pomiędzy stronami Przedpłaty oraz ustalenia możliwych, dodatkowych kosztów. Poszczególne umowy Armatorów, mogą przewidywać różne procedury rozwiązania umowy, bądź odwołania rezerwacji.
 3. W przypadku oznaczenia dnia lub okresu świadczenia usługi przez Armatora na rzecz Klienta, z uwagi na charakter usługi, Klientowi działającemu na prawach konsumenta nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia zawartej na odległość umowy Czarteru zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 4. Armator może rozwiązać umowę czarteru z Klientem tylko w oparciu o zapisy Umowy Czarteru. W przypadku braku wymaganych dokumentów lub nieokazania ich przez Klienta o zwrocie przedpłaty decyduje Armator.

6. Zakończenie Umowy Czarteru, zdanie Jachtu, opinie

 1. Zdanie Jachtu Armatorowi powinno odbyć się w dniu i do godziny ustalonej podczas Rezerwacji Jachtu i w miejscu ustalonym w Umowie Czarteru. Odstępstwa od ustalonego dnia, godziny i miejsca muszą być uzgodnione wcześniej i indywidualnie z Armatorem.
 2. Nie zdanie jachtu w wyznaczonym terminie i miejscu podlega dodatkowym opłatom ujętym w Umowie Czarteru.
 3. Jacht powinien zostać zdany w takim samym stanie w jakim odbierał go Klient. Kwestie sprzątania, uzupełnienia paliwa, ewentualne szkody, możliwość potrącenia kaucji reguluje Umowa Czarteru.
 4. Administrator 3 dni po zakończeniu Czarteru, zwróci się na podany podczas rezerwacji adres E-mail Klienta, z prośbą o wystawienie opinii porejsowej. W przypadku braku przesłania opinii przez Klienta, system podejmie jeszcze 2 próby zaproszenia Klienta do wyrażenia swojej opinii (po 7 dniach oraz po 30 dniach). Wyrażenie opinii będzie możliwe po otworzeniu linku URL zawartego w wiadomości E-mail, kierującego do Mazury24.
  1. Opinia składa się z oceny Jachtu, określenia “plusów” i “minusów” jednostki oraz zdjęć dodanych przez Klienta i może dotyczyć wyłącznie usługi świadczonego Czarteru.
  2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści.
  3. Klient zobowiązuje się, że będą mu przysługiwać wszelkie prawa do treści stanowiących publikowane przez niego opinie, w tym autorskie prawa majątkowe lub że będzie posiadać niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji - upoważniając tym samym osoby trzecie, w tym w szczególności Administratora, do korzystania z nich w zakresie opisanym w Regulaminie.
  4. Klient nie będzie publikować opinii nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd.
  5. Klient nie będzie zamieszczać w swoich opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.
  6. Klient zobowiązuje się, że jego opinie nie będą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego, w szczególności, że: nie będą zawierać wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnosić się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywać do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych, ani zawierać treści zniesławiających.
  7. Armator ma możliwość udzielenia swojej odpowiedzi do opinii.
  8. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa. W szczególności Administrator na prośbę Armatora ma prawo usunąć opinię jeśli uzna ją za nieprawdziwą lub jej treść dotyczy usterki, wady, którą Armator usunął.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Klientów, nie ingeruje w przekazane opinie, zostawia sobie jednak możliwość korekty (usunięcie treści nieczytelnych, niepoprawnych gramatycznie, pisanych z dużych liter) lub usunięcia opinii.
  10. Wszystkie opinie są moderowane i akceptowane przez Administratora.
  11. Usługa opinii porejsowej rozpoczyna się od przekazania linku URL w wiadomości E-mail lub SMS przez Administratora, a kończy po wypełnieniu formularza przez Klienta lub przy braku zaangażowania Klienta w udzieleniu dobrowolnej opinii.

7. Obowiązki i odpowiedzialność Armatora

 1. Za realizację Umowy Czarteru zawartej za pośrednictwem systemu online Mazury24 przed Klientem odpowiada Armator.
 2. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Oferty przedstawionej na Mazury24, a w szczególności za rzetelność opisów określających stan i wyposażenie Jachtu zgodnych z wymogami prawa.
 3. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie przez Jacht wszelkich wymaganych aktualnych prawem dokumentów, dopuszczających Jacht do ruchu żeglugowego.
 4. Armator odpowiada przed Klientem za przekazanie Jachtu, w dniu ustalonego Umową Czarteru terminu, posiadającego podstawowe wyposażenie wymagane przepisami prawa.
 5. Reklamacje lub roszczenia Klienta w stosunku do Armatora, odbywają się na podstawie ustaleń Umowy Czarteru zawartej pomiędzy Klientem i Armatorem lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator za pośrednictwem systemu online Mazury24 prezentuje Oferty oraz informacje, które otrzymał od Armatorów. Administrator celem weryfikacji Ofert, wykonuje we własnym zakresie zdjęcia Jachtów i dokłada wszelkich starań, aby przedstawiona oferta była rzetelna i zgodna z prawdą. Armatorzy mają możliwość wielokrotnej aktualizacji i modyfikacji danych Oferty i ostatecznie Administrator nie odpowiada za poprawność i rzetelność Ofert.
 2. Udostępniony system rezerwacji online Mazury24 umożliwia Klientom i Armatorom zawarcie Umowy Czarteru, Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich późniejsze zachowanie i wywiązanie się z w/w umowy.
 3. Armatorzy oraz Klienci są zobowiązani do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych w systemie Mazury24. Administrator nie odpowiada za problemy i szkody wynikające z podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych.
 4. Administrator nie odpowiada za Overbooking (podwójna sprzedaż Czarteru danej łodzi w jednym terminie) spowodowany brakiem aktualizacji zajętości terminów przez Armatora oraz niewłaściwe działanie systemu spowodowane siłą wyższą (zdarzenia o nieprzewidywalnym charakterze), na którą Administrator nie ma wpływu.
 5. W przypadkach konfliktowych pomiędzy stronami umowy Czarteru, które wystąpiły przed realizacją Czarteru, Administrator może pełnić rolę mediatora.
 6. Administrator w żadnym momencie nie jest stroną Umowy Czarteru i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, będące wynikiem działań podjętych przez Klienta, Armatora lub osoby trzecie, wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niestabilne działanie systemu Mazury24 w przypadku problemów technicznych, na które nie ma wpływu np. brak dostępu do sieci Internet, źle działająca przeglądarka internetowa, nieautoryzowane działania osób trzecich, działania Klienta niezgodne z Regulaminem, problemy techniczne Operatorów Płatności Online i SMS.
 8. Administrator, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
  2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Armatorów lub Klientów i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Armatora lub Klientów za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
  3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Armatora lub Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem Armatora lub Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Armatora lub Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Czarteru i niewywiązania się z Umowy Czarteru przez Armatora powinny być kierowane bezpośrednio do Armatora. Reklamacje w oparciu o ustalone zasady, bądź zapisy w Umowie Czarteru rozpatruje i uznaje Armator w oparciu o przyjęte zasady lub przepisy prawa.
 2. Reklamacje dotyczące działania systemu rezerwacji on-line Mazury24, powinny być kierowane do Administratora. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać informacje: dane osobowe i kontaktowe (adres E-mail, numer telefonu) składającego reklamację, numer oferty lub link URL w Mazury24, opisany przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwany sposób jej rozstrzygnięcia. Administrator rozpoznaje reklamację w ciągu 30 lub 60 dni, gdy jej rozstrzygnięcie wymaga powiadomienia i zajęcia stanowiska Armatora lub dostawców usług Płatności Online, SMS.
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń na unijnej platformie ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Newsletter

 1. Adres E-mail i/lub numer telefonu obsługujący technologię SMS, podany przez Klienta podczas Rezerwacji Online, może zostać użyty do usługi Newsletter. Za pomocą tej usługi Administrator będzie wysyłał informacje związane z tematyką Mazur, sportów wodnych oraz żeglarstwa.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie w/w informacji oraz oświadcza, iż podczas Rezerwacji Online podał adres E-mail i numer telefonu, który jest jego własnością lub jest umocowany do jego użytkowania.
 3. Umowa korzystania z usługi Newsletter zawarta jest na czas nieokreślony od dnia podania adresu E-mail oraz numeru telefonu obsługującego otrzymywanie wiadomości SMS, i może zostać zakończona przez Klienta w dowolnym momencie.
 4. Aby zakończyć usługę newsletter, należy skorzystać z linku URL zawartego w dolnej części wiadomości przesłanej za pomocą usługi, nazwanego “Rezygnacja z usługi newsletter” lub powiadomić Administratora.
 5. Administrator może usunąć dane Klienta z usługi newsletter, w sytuacji gdy podane dane przestaną być aktualne, a dalsze świadczenie usługi newsletter - niemożliwe.

11. Działania niedozwolone, prawo autorskie

 1. Użytkownik, Klient i Armator są zobowiązani do korzystania z systemu online Mazury24 w sposób zgodny z Regulaminem, przeznaczeniem systemu oraz obowiązującymi przepisami prawa. Za działania niedozwolone uważa się: podawanie nieprawdziwych lub nie swoich danych, podszywanie się pod inne podmioty, wykonywanie czynności technicznych lub programistycznych mogących zaburzyć działanie systemu Mazury24, modyfikacje cudzych danych, dodawanie nieprawdziwych i naruszających prawa innych osób opinii poresjowych, nadużywanie posiadanych uprawnień, działania nieetyczne i niezgodne z obowiązującym prawem.
 2. System Mazury24 i jego elementy składowe (zdjęcia, elementy graficzne, rozwiązania programistyczne i techniczne, artykuły, poradniki, opisy) należą do Administratora, a opisy Ofert do Armatorów i nie mogą być używane w jakikolwiek sposób bez ich zgody. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie zawartości i używanie elementów baz danych do użycia na dowolnych polach ekspozycji.

12. Dane Osobowe

 1. Administrator przewiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2. Nadrzędnym celem Administratora jest zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
 3. Dane osobowe udostępnione przez Klientów podczas korzystania z Mazury24 są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką prywatności portalu dostępnego pod adresem Internetowym Mazury24.eu (https://mazury24.eu/strony/804/polityka-prywatnosci).
 4. Dane Klientów podawane podczas Rezerwacji Online, zostaną udostępnione po procesie Rezerwacji Armatorom, celem zawarcia Umowy Czarteru i realizacji jej postanowień. Od momentu przekazania danych osobowych Klienta Armatorowi, za bezpieczeństwo jego danych odpowiada również Armator.
 5. Cele w jakich Armator będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Armatorowi na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Częściowe dane osobowe Klientów (imię i nazwisko, adres E-mail, numer telefonu), celem realizacji procedury rezerwacji Online, zostaną udostępnione Operatorowi Płatności Online oraz Operatorowi SMS.
 7. Klient upoważnia Administratora na udostępnienie jego danych osobowych Armatorowi, Operatorowi Płatności Online oraz Operatorowi SMS.
 8. Zgodnie z polityką prywatności Klient ma prawo do: wglądu do przetwarzanych danych osobowych, modyfikacji danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym.
 9. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klientów dostępne są w Załączniku nr 1.

13. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej: https://mazury24.eu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie 15 dni po jego opublikowaniu, jednak wszystkie wcześniej zawarte Umowy Czarteru, zawarte za pośrednictwem systemu online Mazury24, podlegają regulacjom wcześniejszej wersji Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowania mają aktualne przepisy prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 „Obowiązek informacyjny”.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.05.2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rezerwacji Online Mazury24

Obowiązek informacyjny

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe -  szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

Agencja Reklamowa KREACJA Monika Borkowska, ul. Władysława Syrokomli 19, 82-300 Elbląg, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5782700374, REGON 367446243 (Mazury24)

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie pod nr: 608 490 111
 2. na adres e-mail: info@mazury24.eu
 3. pisemnie na adres: Agencja Reklamowa KREACJA Monika Borkowska, ul. Władysława Syrokomli 19, 82-300 Elbląg

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

 1. na adres e-mail: info@mazury24.eu
 2. telefonicznie pod nr: 608 490 111
 3. pisemnie na adres: Agencja Reklamowa KREACJA Monika Borkowska, ul. Władysława Syrokomli 19, 82-300 Elbląg

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. umożliwienia Ci nawiązania kontaktu z Armatorem w celu wynajmu/ Czarteru Jachtu, w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Armatorowi, gdy zawrzesz z nim umowę wynajmu/ Czarteru Jachtu - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. świadczenia usługi opinii porejsowych oraz newslettera - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia newslettera oraz możliwość ustalenia poziomu zadowolenia z usług Administratora lub usług Armatorów;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 4. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa - przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach Administratora, tworzenie modeli statystycznych) - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 6. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów Administratora (rozwój funkcjonalności systemu, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/ raportów analitycznych itp.) - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów Mazury24.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. Armatorzy;
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu świadczenia usługi opinii porejsowych oraz newslettera - przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby - przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów Mazury24 - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W celu skorzystania z praw wymienionych w punktach 1-4, skontaktuj się z Mazury24 poprzez e-mail: info@mazury24.eu lub telefonicznie: 608 490 111.

Prawo do wycofania zgody

Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Administrator będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: info@mazury24.eu lub zadzwonić na numer: 608 490 111. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: info@mazury24.eu lub dzwoniąc na numer: 608 490 111.

Administrator nie będzie już wtedy uprawnione do przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy na korzystanie z systemu online Mazury24 oraz realizacji pozostałych w/w celów. W zakresie, w którym Administrator przetwarza dane na podstawie zgody - zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług Administratora.