18 listopada 2021 3363Wilkasy, jez. TajtyInne czartery armatora

Czarter 2022, JANMOR 700

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Wilkasy, jez. Tajty

Kaucja
3000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 12:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

W cenę wliczono
butla z gazem, zbiornik z wodą, naładowane akumulatory

Janmor 700 to propozycje dla motorowodniaków, którzy szukają mniejszego jachtu, ale dalej oczekują od niego wygody i bezpieczeństwa na mazurskich jeziorach. Wygląd jachtu, zastosowane rozwiązania wskazują, że przy jego projektowaniu zadbano o każde nawet najmniejsze detale. Sterówka i kokpit znajdują się na jednym poziomie. Jacht zapewnia maksymalnie 5 miejsce noclegowych, 2 na dziobie i 2-3 po złożeniu stołu. Dzięki niewielkiemu zanurzeniu (0,4m) jachtem można bezpiecznie podchodzić do mniejszych i płytszych portów i przystani. Zwłaszcza, że półtunel w rufowej części kadłuba, dodatkowo ochrania śrubę napędową.

Rok produkcji
2021
Masa własna [kg]
1800
Liczba osób
6
Długość całkowita [m]
8,00
Szerokość całkowita [m]
2,75
Wysokość w kabinie [m]
1,95
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
120`
Zbiornik wody [l]
100
Zbiornik wody brudnej [l]
60

Podstawowe

drabinka rufowadrabinka rufowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne
maszt - światło topowemaszt - światło topowe
antena tvantena tv

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
instalacja wody zaburtowejinstalacja wody zaburtowej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Nawigacja

echosondaechosonda
radio FHVradio FHV

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)

Audio / Video

TVTV
radioradio
nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
bateria słonecznabateria słoneczna
prostownikprostownik
Kamera live Kamera live Prąd Prąd Woda Woda Prysznic Prysznic 15 złWC WC Zmywanie naczyń Zmywanie naczyń Parking Parking 15 złOgnisko Ognisko 100 złŁadowanie akuml. Ładowanie akuml. Slip Slip Dźwig Dźwig 300 złZimowanie Zimowanie 550 złKemping Kemping Nocleg Nocleg Plaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Internet Internet Czartery Czartery Bar Bar Sklep Sklep 200 mOdbiór ścieków Odbiór ścieków 50 zł

UMOWA O CZARTER JACHTU

Zawarta w Giżycku w dniu 16.08.2022  pomiędzy

XXXXXXXXXXXXX, zwany dalej „ARMATOREM”
a
............, legitymującym/-cą się dowodem osobistym numer ____________________________ zamieszkałym/-ą w  ............, posiadającym/-cą patent żeglarski / motorowodny ............,  tel. ............ zwanym dalej „CZARTERUJĄCYM/-CĄ”

§1 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest czarter jacht, JANMOR 700 wyposażonego w silnik [KM] w terminie od ............ do ............;
 2. Niniejsza umowa została zawarta celem użytkowania przedmiotu czarteru w celach turystycznych. Drobne naprawy niewynikłe ze zwykłego użytkowania jachtu obciążają CZARTERUJĄCEGO.

§2 Przekazanie jachtu

 1. ARMATOR zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU w dniu ............ w godzinach 16:00-20:00 w przystani jachtowej  XXXXXXX;
 2. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany ARMATOROWI w dniu ............ w godzinach 8:00-12:00 w przystani jachtowej XXXXXXX;
 3. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie określonym w niniejszej Umowie. Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie;
 4. Kara umowna za każdą rozpoczętą, a nie uzgodnioną wcześniej z ARMATOREM, godzinę opóźnienia w zdaniu jachtu wynosi 500 zł.

§3 Podnajem jachtu

 1. CZARTERUJĄCY nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem lub użyczenie bez uprzedniej pisemnej zgody ARMATORA;
 2. Zabrania się wprowadzania na jacht wszelkich zwierząt. 

§4 Cena i warunki płatności

 1. Opłata za czarter jachtu wynosi:  ............ i płatna będzie 30% w formie zaliczki przy składaniu zamówienia oraz 70% najpóźniej w chwili odbioru jachtu, gotówką lub przelewem na konto ARMATORA nr: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Dopłata na miejscu możliwa jest także szybkim przelewem BLIK na numer telefonu Armatora +XX-XXX-XXX-XXX. Na wyżej wymienioną opłatę składają się:
  1. ............ (słownie ............) – cena za czarter jachtu;
  2. ............ (słownie ............) – usługi dodatkowe (wliczone do powyższej ceny czarteru);
  3. ............ (słownie ............) - przedpłata płatna do dnia 16.08.2022;
  4. ............ (słownie ............) - pozostała kwota płatna do dnia .............
 2. Przelewem za datę płatności przyjmuje się uznanie kwoty na rachunku ARMATORA. Nieuiszczenie w wyznaczonym terminie I lub II raty jest równoznaczne z rezygnacją z czarteru.
 3. W przypadku rezygnacji z czarteru:
  1. przed upływem 30 dni od rozpoczęcia czarteru – CZARTERUJĄCY ma prawo zachować wpłaconą zaliczkę;
  2. rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – ARMATOR ma prawo zachować całość zaliczki.
 4. W przypadku znalezienia przez CZARTERUJĄCEGO załogi zastępczej na termin czarteru zadatek przechodzi na poczet drugiej załogi, jeżeli wskazanie załogi nastąpi przed upływem terminu do uiszczenia II raty. 
 5. CZARTERUJĄCY wpłaca ARMATOROWI kaucję zwrotną płatną przy odbiorze jachtu w wysokości 3 000.00 zł.
 6. Kaucja stanowi zabezpieczenie kosztów potrzebnych do poniesienia naprawy drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu. Ponadto z powyższej kaucji ARMATOR pobierze opłatę dodatkową za nieopróżniony zbiornik z fekaliami w kwocie 200 zł. Z kaucji zostanie także potrącony koszt uzupełnienia zbiornika paliwa do pełnego poziomu w wysokości 10 zł za każdy brakujący litr paliwa.
 7. Jeżeli ARMATOR nie stwierdzi strat i uszkodzeń jachtu wypłaca CZARTERUJĄCEMU kaucję pomniejszoną o opłatę za ponadnormatywne sprzątanie jachtu w dniu zakończenia czarteru. W przypadku nie dotrzymania przez CZARTERUJĄCEGO warunków określonych w § 4 pkt 6 Umowy ARMATOR odliczy z kaucji stosowne sumy potrzebne na pokrycie wydatków, uszkodzeń i strat.

§5 Odbiór jachtu

 1. Przy odbiorze jachtu należy wylegitymować się posiadaniem następujących dokumentów: umowa o czarter jachtu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz odpowiedni patent żeglarski/motorowodny jeśli przepisy tego wymagają.
 2. Wydanie jachtu odbywa się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy lub poprzez umieszczenie stosownej adnotacji na niniejszej umowie.

§6 Odpowiedzialność

 1. CZARTERUJĄCY odpowiada za wszystkie osoby, które przebywają na jachcie, ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w czasie trwania czarteru oraz bierze na siebie obowiązek pełniej odpowiedzialności za jego stan techniczny do wysokości wyrządzonej szkody, w zakresie w jakim taką odpowiedzialność można przypisać CZARTERUJĄCEMU lub osobom przebywającym na jachcie. 

§7 Awaria i szkody

 1. W przypadku awarii jachtu CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do bezzwłocznego porozumienia się z ARMATOREM przed podjęciem jakichkolwiek działań. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy brak niezwłocznych działań może doprowadzić do utraty jachtu lub jego całkowitego zniszczenia. 
 2. ARMATOR oświadcza, że czarterowany jacht jest ubezpieczony w zakresie jachtCASCO. 
 3. Jeśli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie jachtCASCO polisy ubezpieczeniowej, ARMATOR ma prawo zachować uiszczoną przez CZARTERUJĄEGO kaucję z powodu zwyżek w kolejnych polisach ubezpieczeniowych. ARMATOR może również dochodzić od CZARTERUJĄCEGO zapłaty dodatkowej sumy jeżeli zwyżka opłat w kolejnych polisach  ubezpieczeniowych przekroczy wysokość uiszczonej kaucji. Inne straty są rozliczane na miejscu podczas zwrotu jachtu ARMATOROWI.
 4. ARMATOR ma prawo potrącić koszty potrzebne do usunięcia awarii lub szkody z kaucji nawet jeśli kwalifikują się one do naprawy z ubezpieczenia, a wartość szkody nie przekracza wkładu własnego w polisę ubezpieczeniową.
 5. Kontakt telefoniczny lub sms w razie awarii: Rafał +48 XXX XXX XXX, Adrian +48 XXX XXX XXX.

§8 Użytkowanie jachtu

 1. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się do użytkowania jachtu:
  1. zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej;
  2. przestrzegając zakazu wypływania z portu oraz nakazu bezzwłocznego spłynięcia do najbliższego portu gdy siła wiatru jest wyższa niż 6 stopni w skali Beauforta.
 2. ZABRANIA SIĘ wrzucania do toalety jachtowej wszelkich przedmiotów włącznie z papierem toaletowym. Szkody spowodowane uszkodzeniem lub zatkaniem toalety obciążą CZARTERUJĄCEGO do pełnej wysokości kaucji.
 3. Klient zobowiązuje się do pozostawienia po czarterze jachtu posprzątanego w tym zamiecionego, z opróżnionym zbiornikiem fekaliów / toaletą chemiczną oraz umytymi naczyniami.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Giżycku. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 4. Jeżeli CZARTERUJĄCY rażąco zaniedba postanowień niniejszej umowy, ARMATOR ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 
 5. ARMATOR zastrzega sobie prawo odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno-prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (uszkodzenie, zatonięcie, kradzież, spalenie jachtu itp.). W takim przypadku ARMATOR udostępni inny jacht o przybliżonym standardzie lub zwróci w całości CZARTERUJĄCEMU dotychczas wpłacone kwoty, określone w § 4 umowy, w terminie 30 dni. 
 6. CZARTERUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potrzebnych do obsługi zamówienia czarteru jachtu.  

Z up. ARMATORA ____________________________________________

CZARTERUJĄCY____________________________________________