30 marca 2022 578Wilkasy, jez. TajtyInne czartery armatora

Czarter 2022, Mazury 560 Cabin

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Wilkasy, jez. Tajty

Kaucja
3500 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 11:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 8:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

Zwierzęta domowe ?
Nie. Zwierzęta są niedozwolone.

W cenę wliczono
ubezpieczenie jachtcasco, środki ochrony, kamizelki, naładowany akumulator

Spacerowa łódź motorowa dla miłośników wodnych wypraw po jeziorach na Mazurach. Obszerna kabina i rufowy, składany pokład słoneczny z pewnością umilą każdy rejs. Kabina nadaje się dla zakwaterowania dwóch osób (ogrzewana). Załoga może liczyć maksymalnie pięć osób. Z tyłu znajduje się komfortowe drabinka i dodatkowe tapicerowane siedzisko, które po rozłożeniu może służyć jako pokład słoneczny. Silnik - Mercury uciągowy z elektrycznym tiltem 300 cm3, o mocy 9,9 KM. Zbiornik paliwa 88 l.

Rok produkcji
2022
Masa własna [kg]
620
Zwierzęta
Nie
Liczba osób
5
Układ koi
2+1
Zamykane sypialnie
1
Długość całkowita [m]
5,60
Szerokość całkowita [m]
2,33
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
10
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
88

Podstawowe

relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne
maszt - światło topowemaszt - światło topowe

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)
wentylacja jachtu forlookwentylacja jachtu forlook

Zasilanie

gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
Kamera live Kamera live Prąd Prąd Woda Woda Prysznic Prysznic 15 złWC WC Zmywanie naczyń Zmywanie naczyń Parking Parking 15 złOgnisko Ognisko 100 złŁadowanie akuml. Ładowanie akuml. Slip Slip Dźwig Dźwig 300 złZimowanie Zimowanie 550 złKemping Kemping Nocleg Nocleg Plaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Internet Internet Czartery Czartery Bar Bar Sklep Sklep 200 mOdbiór ścieków Odbiór ścieków 50 zł

Numer umowy …………………….. / ..............

Umowa najmu/czarteru jachtu

zawarta w dniu 18.08.2022 w WILKASACH pomiędzy:

XXXX XXXXXXXXXXXX, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zwanym dalej w części umowy ARMATOREM,

a

............, zamieszkały/a ............, tel. kontaktowy: ............, e-mail: ..…………………………………………………….……., zwanym/ą w dalszej części umowy CZARTERUJĄCYM.

§1.  Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest najem/czarter jachtu typu: jacht, Mazury 560 Cabin, – zwanego dalej „jachtem” – z załogą/bez załogi Armatora w celu odbycia podróży po akwenie Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w określonym czasie. Klient zobowiązany jest do poruszania się przedmiotem czarteru po wyznaczonym obszarze toru wodnego bojami (zieloną i czerwoną) tzw. szlakiem wodnym WJM. Pływanie poza wyznaczonym torem wodnym jest związane z ryzykiem i pełną odpowiedzialnością Klienta za wszelkie uszkodzenia jachtu. Armator oświadcza, że przysługuje mu tytuł prawny do jachtu oraz, że jacht jest ubezpieczony w zakresie szczegółowo opisanym w §9 niniejszej umowy.

§2. Czas trwania czarteru, miejsce wydania

 1. Czarter rozpoczyna się dnia ............ od godziny ............ i trwa do dnia ............ do godz..............
 2. Miejscem wydania i odbioru jachtu jest każdorazowo port XXXXXXX nad jeziorem Tajty, woj. warmińsko-mazurskie. Armator jest zobowiązany w dniu rozpoczęcia czarteru wydać Czarterującemu jacht w stanie gotowym do żeglugi, ze sprawnym silnikiem oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego w uzgodnionym terminie zakończenia czarteru.
 3. Czarterujący zobowiązuje się zapłacić opłatę czarterową w ustalonej niniejszą umową wysokości oraz dokonać odbioru jachtu w terminie rozpoczęcia czarteru i zwrócić jacht w terminie zakończenia czarteru w dniu ............ w godzinach 8:00 – 11:00 w porcie XXXXXXXXXXX w stanie niepogorszonym.
 4. Jeśli Czarterujący opuści jacht w innym miejscu niż wskazany w §2 ust. 2 Umowy, wówczas ponosi wszelkie koszty związane z jego powrotem do portu XXXXXXXXXXX (zgodnie z Regulaminem najmu jachtu).

§3. Opłata czarterowa i rezerwacja

 1. Opłata czarterowa wynosi: ............ (słownie: ............) – za cały okres czarteru jachtu.
 2. Opłata określona w ust. 1 płatna jest kartą/gotówką bezpośrednio przy przekazaniu jachtu lub przelewem na rachunek bankowy Armatora w taki sposób, by kwota była zaksięgowana w całości na rachunku bankowym Armatora najpóźniej w dniu umówionego wydania jachtu.
 3. W celu rezerwacji jachtu Czarterujący zobowiązany jest opłacić opłatę rezerwacyjną w kwocie odpowiadającej ............ (słownie: ............) w dniu rezerwacji online.
 4. Opłata rezerwacyjna określona w ust. 3 zaliczana jest na poczet opłaty czarterowej. W razie rezygnacji z czarteru jachtu przez Czarterującego, nieodebrania jachtu w wyznaczonym terminie przez Czarterującego bądź niewykonania Umowy z jakichkolwiek innych przyczyn nieleżących po stronie Armatora, wpłacona opłata rezerwacyjna określona w ust. 3 przepada w całości na rzecz Armatora. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania przez Armatora na zasadach ogólnych.
 5. Numer rachunku Armatora właściwy do wpłat określonych w ust. 1 i 3: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX w banku Santander Bank Polska

§4. Kaucja

 1. W dniu rozpoczęcia czarteru, przed wydaniem jachtu, Czarterujący jest zobowiązany wpłacić gotówką przedstawicielowi Armatora, za pokwitowaniem, kaucję gwarancyjną lub przelewem na konto Armatora XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX w banku Santander Bank Polska w wysokości odpowiadającej równowartości: 3 500.00 zł (słownie trzy tysiące pięćset zł) na pokrycie braków lub uszkodzeń wyposażenia i części jachtu, szkód wyrządzonych przez Czarterującego w związku z wykonywaniem umowy, pokrycie ewentualnej kary umownej. Kaucja płatna jest gotówką lub w formie zabezpieczenia na karcie kredytowej, a jej wpłata/zabezpieczenie jest warunkiem wydania jachtu Czarterującemu.
 2. Kaucja podlega zwrotowi przy rozliczeniu stron, w ustalonym terminie zakończenia czarteru pod warunkiem potwierdzenia przez Armatora braku uszkodzeń i braków w wyposażeniu. W innym przypadku kaucja podlega rozliczeniu w terminie 14 dni od dokonania przez Armatora koniecznych napraw / uzupełnienia wyposażenia.
 3. Zatrzymanie kaucji określonej w ust. 1 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Armatora odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku przekazania przez Czarterującego jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, Armator obok żądania zwrotu kosztów naprawienia szkód, zastrzega sobie prawo do żądania naprawienia szkód poniesionych na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji (utraconych zarobków). Wartość takiej szkody zostanie wyliczona według aktualnego cennika Armatora.

§5. Wydanie jachtu Czarterującemu

 1. Wydanie jachtu nastąpi przez upoważnionego przedstawiciela Armatora po wpłaceniu kaucji, w terminie rozpoczęcia czarteru, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
 2. Armator zastrzega sobie prawo do niewydania jachtu wobec: a) stwierdzenia braku wpłaty całości opłaty czarterowej, b) stwierdzenia braku wpłaty kaucji, c) odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu przez Czarterującego, d) stwierdzenia, iż Czarterujący znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W razie zaistnienia powyższego przyjmuje się, że niewykonanie umowy nastąpiło z winy Czarterującego.
 3. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. Brak uwag i zastrzeżeń w protokole wydania jachtu potwierdza fakt wydania jachtu Czarterującemu w stanie i z wyposażeniem zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.
 4. Armator zastrzega sobie prawo do przekazania Czarterującemu jachtu innego niż wskazany w umowie z zachowaniem podobnej klasy w przypadku wystąpienia awarii, lub niedostępności jachtu z przyczyn od niego niezależnych. W razie niemożności podstawienia jachtu zastępczego, Czarterującemu przysługuje zwrot zaliczki.

§6. Warunki czarteru, obowiązki Czarterującego

I. Czarterujący jest zobowiązany:

 1. eksploatować jacht zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową, wyłącznie na akwenie Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w terminie określonym umową czarteru, z załogą w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym jachtu;
 2. eksploatować jacht wyłącznie na szlaku żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich wyznaczonym za pomocą boi i stosować się do znaków żeglugowych i oznakowania dróg wodnych;
 3. eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej;
 4. do ponoszenia ewentualnie występujących kosztów eksploatacji jachtu w ustalonym okresie czarteru;
 5. do niezwłocznego zgłaszania Armatorowi wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek, braków i problemów w korzystaniu z jachtu;
 6. do sporządzenia protokołu wypadkowego w razie zaistnienia wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Armatora o zdarzeniu.

II. Czarterującemu zabrania się:

 1. przemieszczania jachtu poza teren akwenu Wielkich Jezior Mazurskich;
 2. eksploatowania jachtu poza wyznaczonym za pomocą boi szlakiem żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich,
 3. wpływania na mielizny oraz w obszar niebezpieczny wyznaczony przez znaki kardynalne,
 4. niestosowania się do znaków żeglugowych i oznakowania dróg wodnych;
 5. opuszczania portu i żeglugi w razie wystąpienia wiatru powyżej 5° w skali Beauforta;
 6. oddawania jachtu do użytkowania osobom trzecim, użyczania, podnajmu, podczarteru jachtu;
 7. wykorzystywania jachtu w celach zarobkowych;
 8. kierowania jachtem i przebywania na pokładzie pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
 9. zabierania na pokład jachtu zwierząt bez ustaleń z Armatorem i wyrażenia na to pisemnej zgody Armatora;
 10. palenia tytoniu na jachcie;
 11. dokonywania jakichkolwiek zmian w wyposażeniu i konstrukcji jachtu.

III. Czarterujący odpowiada na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone wskutek niestosowania się do powyższych warunków korzystania z jachtu, do pełnej wysokości szkody (szczególnie w przypadku niestosowania się do zapisów ust.I.1 i ust.I.3 oraz ust. II.2, ust.II.3,ust. II.4, ust.II.5), przy czym do Armatora należy decyzja czy w pierwszej kolejności szkody te zostaną pokryte z określonej w §4 kaucji czy też innych źródeł środków finansowych wskazanych przez Czarterującego.

IV. Wyłączone jest domaganie się zwrotu opłaty czarterowej przez Czarterującego w przypadku awarii jachtu, wyposażenia lub silnika, powstałej z winy jego lub osób przebywających na jachcie, bądź wskutek niezachowania przez niego zasad bezpieczeństwa obsługi technicznej jachtu i zasad dobrej praktyki żeglarskiej.

V. W przypadku skrócenia czarteru przez Czarterującego, z przyczyn innych niż awaria jachtu trwająca dłużej niż czas wskazany w § 12 Umowy lub uniemożliwiającej dalszy czarter jachtu, Armator nie zwraca różnicy wpłaconej kwoty ustalonej w §3 ust.1 Umowy.

§7. Wyposażenie jachtu

Czarterowany jacht będzie wyposażony zgodnie z listą wyposażenia-protokołem zdawczo odbiorczym przekazanym Czarterującemu przed rozpoczęciem czarteru. Czarterujący nie może dokonywać zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu bez zgody Armatora.

§8. Ubezpieczenie jachtu

 1. 1. Armator oświadcza, że jacht jest ubezpieczony zakresie YACHTCASCO, OC załogi, rzeczy osobiste załogi i na wezwanie Czarterującego poda do wiadomości dane ubezpieczyciela i polisy ubezpieczeniowej w celu umożliwienia zgłoszenia szkody w trybie określonym w OWU Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 2. Odpowiedzialność Armatora za wszelkie szkody związane z przedmiotem niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości sum gwarancyjnych wynikających z właściwych ubezpieczeń, opisanych w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku wystąpienia szkody, przed podjęciem jakichkolwiek działań Czarterujący zobowiązany jest do skontaktowania się z przedstawicielem Armatora i zgłoszenia mu zaistniałej szkody po numerem telefonu XXX XXX XXX.
 4. Za uszkodzenia i awarie jachtu powstałe nie z winy Armatora w okresie trwania czarteru, Armator nie odpowiada. Czarterujący ponosi odpowiedzialność za powierzony jacht i osprzęt.

§9. Uprawnienia żeglarskie

 1. Pływanie i kierowanie jachtem typu jacht, Mazury 560 Cabin wymaga posiadania patentu.
 2. Czarterujący gwarantuje, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje żeglarskie oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za jacht wraz z wyposażeniem oraz osoby z nim pływające.
 3. Dane osoby posiadającej uprawnienia: Pan / Pani : ……………………………………………………………………………………, Nr uprawnienia .....................................................................................

§10.  Opóźnienie w zdaniu jachtu, kara umowna

 1. W razie opóźnienia w zdaniu jachtu przez Czarterującego jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości: ……………........ (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
 2.  Kara umowna płatna będzie najpóźniej w dniu faktycznego zwrotu jachtu, bez konieczności dalszego wzywania do zapłaty.
 3. Dopuszczalne jest pokrycie należnej Armatorowi kary umownej z wpłaconej przez Czarterującego kaucji określonej w § 4.

§11. Opłaty za sprzątanie

 1. Strony ustalają obowiązkową opłatę za sprzątanie jachtu w wysokości …………………………. (słownie: ………………………………………………....…………………) płatne w dniu zdania jachtu, chyba że opłata została doliczona do wartości czarteru.
 2. W przypadku konieczności sprzątania zabrudzeń przekraczających normalny zakres użytkowania, Armator zastrzega prawo naliczenia wyższej opłaty za sprzątanie. Dodatkowo, za nie opróżnienie zbiornika fekaliów pobierana jest opłata w wysokości .............................. zł (słownie: ......................................................................................................................).
 3. Dopuszczalne jest pokrycie opłat za sprzątanie określonych w ust. 1 i 2 z wpłaconej przez Czarterującego kaucji określonej w §4.

§12. Serwis techniczny

 1. Armator zapewnia serwis techniczny na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich.
 2. Usterki stwierdzone na jachcie i zgłoszone telefonicznie (XXX XXX XXX) do pracownika Armatora do godz. 12.00 danego dnia zostaną, w miarę możliwości, usunięte w ciągu 24 godzin.
 3. W przypadku zgłoszenia usterek po godz. 12.00 danego dnia Armator zastrzega sobie 48 godzinny termin usunięcia awarii. W zależności od rozmiaru awarii Armator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu jej usunięcia.

§13. Kontakt

 1. Strony ustalają, że dane kontaktowe na potrzeby wykonywania niniejszej umowy to:

  a) dla Armatora:
  - adres: XXXXXXXXX, Wilkasy
  - adres e-mail: XXXXXXXXX
  - numer telefonu: XXX XXX XXX
  - osoby wyznaczone do kontaktu: XXXXXXXXXXX

  b) dla Kapitana:
  - imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………….…
  - adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
  - numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………
  - osoby wyznaczone do kontaktu: ..................................................................................................

 2. Osobą upoważnioną przez Armatora do wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z czarterem, przekazaniem i odbiorem jachtu, a także pobieraniem opłat i opieką techniczną jest Pan XXXXX XXXXXX.

 3. Każdorazowa zmiana ww. danych będzie niezwłocznie zgłoszona drugiej Stronie Umowy.

§14. Zgody Marketingowe

Niniejszym wyrażam / nie wyrażam zgodę(y) na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie powyżej adres poczty email, informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., dotyczących usług, produktów, promocji produktów/usług spółki XXXXXXXXXXX. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie. Administratorem Pani/Pana danych będzie XXXXXXXXXXXXX z siedzibą w Warszawie.

§15. Klauzula salwatoryjna

 1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze Stron

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 2. W kwestiach nie regulowanych niniejszą umową stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia tej umowy wymagają formy pisemnej.
 4. Czarterujący oświadcza, że zapoznał się z zasadami użytkowania Jachtu oraz regulaminem Armatora dostępnym na stronie XXXXXXXXXXX
 5. Czarterujący wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Czarterujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych przy rezerwacji jachtu wyłącznie na potrzeby firm czarterujących jachty. Czarterujący zastrzega sobie prawo wglądu i uzupełnienia zgromadzonych danych.

ARMATOR .................................................................................

CZARTERUJĄCY .................................................................................